Екипа който Ви обслужва
Как да се свържете с нас
ИКЕМ - Индустриален клъстер Електромобили

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене.

Център за професионално обучение към „Петър Йовчев и синове“ ООД – гр.Ямбол е първият учебен център в страната, който проведе квалификационен изпит за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, съгласно Наредба № 2 от 13 ноември 2014г. на Министерството на образованието и науката. Валидирането включва процедури по установяване на придобитите от лицето професионални знания, умения и компетентности, както и признаване на степен на професионална квалификация или на квалификация по част от професия. Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) осъществява контрол на дейностите, свързани с валидирането.
Център за професионално обучение към „Петър Йовчев и синове“ ООД – гр.Ямбол осъществява дейности по валидиране по всички професии и специалности, за които е лицензиран.
Всеки гражданин над 16 години, който не е със статут на ученик може да заяви желание за валидиране на знания, умения и компетентности. Валидирането се прилага на доброволен принцип и се провежда въз основа на самостоятелно и информирано решение от страна на кандидата. В този случай заявителят на услугата е индивидуален кандидат. Заявител на услугата може да бъдат различни обществени организации - браншови синдикат, работодателски организации и др. Заявител на услугата може да е работодател, който желае да бъдат валидирани определени знания, умения и компетентности на служители от персонала. Възможните целеви групи са:
 • лица с продължителен трудов опит, които не притежават официално признат документ за придобита професионална квалификация;
 • имигранти с придобит трудов опит в страните, от които идват, но без
наличен документ за професионална квалификация;
 • имигранти с придобита професионална квалификация в страните, от които
идват, но без наличен документ;
 • нискоквалифицирани безработни и заети лица, придобили определени
компетентности от своя личен и трудов опит;
 • младежи без призната професионална квалификация;
 • възрастни лица, придобили знания, умения и компетентности в резултат от
ежедневните дейности, свързани с работа, семейство или свободно време.   При индивидуалните кандидати регистрирането се осъществява въз основа на следните документи:
 • Заявление от кандидата (Образец № 1);
 • Формуляр на кандидата (Образец № 5) и съпътстващи доказателствени
материали; Възможни съпътстващи доказателствени материали са:
 • Атестация/и за вида и качеството на изпълнение на трудовите задачи
(Образец № 3), ако кандидатът се ползва с подкрепата на работодател/ организация;
 • Копие от трудова книжка/ осигурителна книжка/ служебна книжка;
 • Копие от притежавани от кандидата документи за проведено
професионално обучение, за придобита квалификация;
 • Копие от документа за образователното равнище на кандидата;
 • Копие от трудови договори, граждански договори, договори за изработка;
 • Копие от длъжностна/и характеристика/и;
 • Референции във връзка с изпълнение на определена/и дейност/и;
 • Актуална снимка на кандидата – 2 бр.;
 • Други.
Съпътстващите доказателствени материали трябва да са свързани със заявената за валидиране професионална квалификация. Копията на оригиналните доказателствени документи трябва да са заверени с подписа на кандидата и гриф „вярно с оригинала“.   Когато заявител на услугата е работодател или различни обществени организации при регистрирането се представят следните документи:
 • Заявление от работодател/ организация за валидиране на придобита
квалификация на служители/ членове на организацията (Образец № 2). Копие от заявлението на работодателя се прилага към портфолиото на всеки вписан в заявлението кандидат. За всеки кандидат, освен заявлението на работодателя, се представят:
 • Формуляр на кандидата (Образец № 5) и съпътстващи доказателствени
материали (описани по-горе при индивидуалните кандидати ). За гарантиране на доброволния принцип на участие в процедурата по валидиране, въз основа на самостоятелно и информирано решение на кандидата в края на формуляра в декларацията, попълнена и подписана лично от кандидата, е включен специален текст.
 • Съпътстващи доказателствени материали, описани по-горе при
индивидуалните кандидати. Съпътстващите доказателствени материали трябва да са свързани със заявената за валидиране професионална квалификация. Копията на оригиналните доказателствени документи трябва да са заверени с подписа на кандидата за валидиране и гриф „вярно с оригинала“.   За всяко лице се изготвя портфолио, което представлява комплект от документи, предоставени от кандидата и документи, добавени в процеса на валидиране. След успешно положени изпити по теория и практика, на лицето се издава сертификат, който удостоверява признатата професионална квалификация.

 

                                                    Управител на Центъра: инж. Атанас Иванов
                                                                                за връзка тел.: 0898 43 73 83

е-mail: nasko.p@abv.bg 
yovchev.ood@abv.bg

 

За нас| Екипа който ви обслужва | Училище за шофьори | Център за професионално обучение | Карта на водача | Европейски програми и проекти | СПАМП | Галерия | Възстановяване на отнети контролни точки | Франчайз | Как да се свържете с нас |

e-mail:nasko.p@abv.bg yovchev.ood@abv.bg
created by:newwebstyle.net