Фирмата е в списъка на доставчиците на услуги на основание чл. 7, ал. 5 от Постановление № 251 от 21.10.2009г. на Министерски съвет за определяне реда и условията за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Център за Професионално Обучение към „Петър Йовчев и синове“ ООД е лицензиран с лицензия №200412206 от 23.09.2004 г. на Националната агенция за професионално образование и обучение. Провеждаме съвместни обучения с наши партньори в цялата страна по над 36 професии и 64 специалности, а също и по Ключова компетентност 2– Общуване на чужди езици (английски и немски език, с три нива на обучение и 300 уч.ч.) и Ключова компетентност 4 – Дигитална компетентност (45 уч.ч.)

 

Представяме ви списък на всички професии и специалности, предлагани само от нашият ЦПО в град Ямбол.

Предлагани професии и специалности:

Код професия Професия Код специалност Специалност СПК
522020 Електромонтьор 5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника втора
522020 Електромонтьор 5220210 Електрически инсталации втора
525020 Монтьор на транспортна техника 5250203 Електрически превозни средства втора
541020 Оператор в хранително – вкусовата промишленост 5410203 Производство на месо, месни продукти и риба втора
541020 Оператор в хранително – вкусовата промишленост 5410206 Производство на захар и захарни изделия втора
541050 Работник в хранително – вкусовата промишленост 5410501 Хранително – вкусова промишленост първа
622030 Работник в озеленяването 6220301 Озеленяване и цветарство първа
482030 Оператор на компютър 4820301 Текстообработване първа
582090 Помощник пътен строител 5820901 Пътища, магистрали и съоръжения първа
345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес втора
346020 Офис – секретар 3460201 Административно обслужване втора
521090 Заварчик 5210901 Заваряване първа
525060 Монтьор на подемно – транспортна техника 5250602 Подемно – транспортна техника с електрозадвижване втора
525120 Работник по транспортна техника 5251201 Автобояджийство първа
525120 Работник по транспортна техника 5251202 Автотенекеджийство първа
541030 Хлебар – сладкар 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия втора
541030 Хлебар – сладкар 5410302 Производство на сладкарски изделия втора
582040 Строител – монтажник 5820404 Дограма и стъклопоставяне втора
582040 Строител – монтажник 5820405 Изолации в строителството втора
811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки втора
811080 Сервитьор-барман 8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене втора
525060 Монтьор на подемно – транспортна техника 5250601 Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства втора
542100 Работник в обувно и кожено – галантерийно производство 5421001 Обувно и кожено – галантерийно производство първа
582030 Строител 5820303 Армировка и бетон втора
582030 Строител 5820304 Зидария втора
582030 Строител 5820305 Мазилки и шпакловки втора
582030 Строител 5820307 Външни облицовки и настилки втора
582030 Строител 5820309 Бояджийски работи втора
582030 Строител 5820312 Покриви втора
840090 Водач на МПС за обществен превоз 8400901 Вътрешни и международни превози на пътници първа
840090 Водач на МПС за обществен превоз 8400902 Вътрешни и международни превози на товари първа
525020 Монтьор на транспортна техника 5250201 Автотранспортна техника втора
525020 Монтьор на транспортна техника 5250202 Пътностроителна техника втора
582030 Строител 5820306 Вътрешни облицовки и настилки втора
623060 Работник в горското стопанство 6230601 Лесокултурни дейности първа
341020 Продавач – консултант 3410201 Продавач – консултант втора
521100 Стругар 5211001 Стругарство първа
542110 Шивач 5421101 Шивачество първа
543090 Работник в дървообработването 5430906 Производство на мебели първа
582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи 5820501 Вътрешни ВиК мрежи втора
582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи 5820502 Външни ВиК мрежи втора
582060 Пътен строител 5820601 Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях втора
582080 Помощник в строителството 5820801 Основни и довършителни работи първа

 

Също така извършваме обучения и за:
„Машинисти на пътно-строителни машини“
„Мотокаристи“
„Автокранисти” – първа и втора степен
„Кранисти на мостови и козлови кранове” – втора степен
„Машинист на подвижни работни площадки”

 

Валидиране на професионални знания и умения

Център за професионално обучение към „Петър Йовчев и синове“ ООД – гр.Ямбол е първият учебен център в страната, който проведе квалификационен изпит за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, съгласно Наредба № 2 от 13 ноември 2014г. на Министерството на образованието и науката. Валидирането включва процедури по установяване на придобитите от лицето професионални знания, умения и компетентности, както и признаване на степен на професионална квалификация или на квалификация по част от професия. Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) осъществява контрол на дейностите, свързани с валидирането. 

Център за професионално обучение към „Петър Йовчев и синове“ ООД – гр.Ямбол осъществява дейности по валидиране по всички професии и специалности, за които е лицензиран. 
Всеки гражданин над 16 години, който не е със статут на ученик може да заяви желание за валидиране на знания, умения и компетентности. Валидирането се прилага на доброволен принцип и се провежда въз основа на самостоятелно и информирано решение от страна на кандидата. В този случай заявителят на услугата е индивидуален кандидат. Заявител на услугата може да бъдат различни обществени организации – браншови синдикат, работодателски организации и др. Заявител на услугата може да е работодател, който желае да бъдат валидираниопределени знания, умения и компетентности на служители от персонала. Възможните целеви групи са:

 • лица с продължителен трудов опит, които не притежават официално признат документ за придобита професионална квалификация;
 • имигранти с придобит трудов опит в страните, от които идват, но без

наличен документ за професионална квалификация;

 • имигранти с придобита професионална квалификация в страните, от които

идват, но без наличен документ;

 • нискоквалифицирани безработни и заети лица, придобили определени

компетентности от своя личен и трудов опит;

 • младежи без призната професионална квалификация;
 • възрастни лица, придобили знания, умения и компетентности в резултат от

ежедневните дейности, свързани с работа, семейство или свободно време.   При индивидуалните кандидати регистрирането се осъществява въз основа на следните документи:

 • Заявление от кандидата (Образец № 1);
 • Формуляр на кандидата (Образец № 5) и съпътстващи доказателствени

материали; Възможни съпътстващи доказателствени материали са:

 • Атестация/и за вида и качеството на изпълнение на трудовите задачи

(Образец № 3), ако кандидатът се ползва с подкрепата на работодател/ организация;

 • Копие от трудова книжка/ осигурителна книжка/ служебна книжка;
 • Копие от притежавани от кандидата документи за проведено

професионално обучение, за придобита квалификация;

 • Копие от документа за образователното равнище на кандидата;
 • Копие от трудови договори, граждански договори, договори за изработка;
 • Копие от длъжностна/и характеристика/и;
 • Референции във връзка с изпълнение на определена/и дейност/и;
 • Актуална снимка на кандидата – 2 бр.;
 • Други.

Съпътстващите доказателствени материали трябва да са свързани със заявената за валидиране професионална квалификация. Копията на оригиналните доказателствени документи трябва да са заверени с подписа на кандидата и гриф „вярно с оригинала“.   Когато заявител на услугата е работодател или различни обществениорганизации при регистрирането се представят следните документи:

 • Заявление от работодател/ организация за валидиране на придобита

квалификация на служители/ членове на организацията (Образец № 2). Копие от заявлението на работодателя се прилага към портфолиото на всеки вписан в заявлението кандидат. За всеки кандидат, освен заявлението на работодателя, се представят:

 • Формуляр на кандидата (Образец № 5) и съпътстващи доказателствени

материали (описани по-горе при индивидуалните кандидати ). За гарантиране на доброволния принцип на участие в процедурата по валидиране, въз основа на самостоятелно и информирано решение на кандидата в края на формуляра в декларацията, попълнена и подписана лично от кандидата, е включен специален текст.

 • Съпътстващи доказателствени материали, описани по-горе при

индивидуалните кандидати. Съпътстващите доказателствени материали трябва да са свързани със заявената за валидиране професионална квалификация. Копията на оригиналните доказателствени документи трябва да са заверени с подписа на кандидата за валидиране и гриф „вярно с оригинала“.   За всяко лице се изготвя портфолио, което представлява комплект от документи, предоставени от кандидата и документи, добавени в процеса на валидиране. След успешно положени изпити по теория и практика, на лицето се издава сертификат, който удостоверява признатата професионална квалификация.

 

  Управител на Центъра: инж. Атанас Иванов

тел.: 0898 43 73 83

е-mail: nasko.p@abv.bg 
yovchev.ood@abv.bg